Terugkoppeling informatieavond/buurtgesprek op 13 december in AINSI

‘Waar wachten we nog op, graag zo snel als mogelijk beginnen!’

MAASTRICHT – Op 13 december 2023 organiseerde Limburg Real Estate (LRE) een informatieavond/buurtgesprek in het AINSI-theater aan de Lage Kanaaldijk in Maastricht. Voor deze avond waren circa 50 buurtbewoners en organisaties uitgenodigd die nauw betrokken/geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen op en rondom het ENCI-complex. In 2024 volgen meer van dit soort bijeenkomsten.

Namens LRE heet Jos van Wersch (Communicatie LRE) de gasten welkom. Ook memoreert hij het overlijden van Adrie Kros in september 2023. Adrie, die overleed na een kort ziekbed, was één van de eigenaars van LRE (naast Harry van der Hoorn en Louis Theunisse). Aansluitend presenteren architect David Rademacher (Rademacher de Vries Architecten) en Ivan Roos (samen met Pieter Stokkink actief in het LRE-ontwikkeltraject) de actuele stand van zaken.

Industrieel Erfgoed
David en Ivan benadrukken dat in 2023 veel achter de schermen is gewerkt aan het thema Industrieel Erfgoed. Ook is een nieuw Voorbereidingsbesluit genomen waarin (bedrijfsmatige) initiatieven kunnen worden geaccordeerd. Dit heeft geresulteerd in een Ambitiedocument, een tweede Voorbereidingsbesluit en het Ruimtelijk Kader dat begin 2024 aan het college van B&W van Maastricht zal worden voorgelegd. Ook zijn diverse verkennende gesprekken met bedrijven en instellingen gevoerd en heeft LRE belangrijke lokale instellingen bij de ontwikkelingen betrokken.

Organisch Masterplan
In een eerder buurtgesprek deed LRE al een oproep richting omwonenden om vooral ‘mee te denken’. De eerste bouwstenen voor de opmaak van het Organisch Masterplan zijn in 2023 verzameld. Vanaf deze maand (januari 2024) wordt in samenwerking met de gemeente Maastricht gewerkt aan dat masterplan. LRE zal de buurtbewoners en andere geïnteresseerden in 2024 structureel blijven informeren en actief betrekken bij verschillende type bijeenkomsten. De data van die bijeenkomsten maakt LRE tijdig bekend.

Reacties van bezoekers
Na afloop van de informatieavond/buurtgesprek en de presentatie door David Rademacher en Ivan Roos, ontving LRE tal van reacties, zowel mondeling als schriftelijk. Hieronder een greep uit de reacties.

Algemene reacties
  • ‘Mooi resultaat’
  • ‘Goede voortgang’
  • ‘Complexe opgaaf maar mooie concretere uitwerking van het ambitiedocument’
  • ‘Waar wachten we nog op, graag zo snel als mogelijk beginnen!’
 Mobiliteit
  • ‘Is er gedacht aan transport over het water?’
  • ’Zijn de mogelijkheden voor een brug over het water onderzocht?’
  • ‘We maken ons zorgen over de toenemende verkeersdrukte’
Placemaking/tijdelijke initiatieven
  • ‘Wat zijn de (beoogde) activiteiten in de Slakhal? Is het mogelijk voor omwonenden om – wat denkrichting betreft – hierin bij te dragen?’
Programmering/toekomstige ontwikkeling
  • ‘Het zou mooi zijn als hier meer woningen worden toegevoegd, dat vergroot de levendigheid en veiligheid van het gebied’
  • ‘Toevoegen van ruimte voor sportactiviteiten’

Fotografie: Branding in Motion
Klik op onderstaande foto om het fotoverslag te bekijken.